Virtual Tours

Tour of indoor pool

Virtual Tour

Pool

Tour of sky terrace

Virtual Tour

Sky Terrace

Tour of 2 bed 2 bath model

Virtual Tour

2 bed 2 bath model

Tour of the fitness center

Virtual Tour

Fitness Center

Tour of the game room

Virtual Tour

Game Room

Tour of the resident lounge

Virtual Tour

Resident lounge

Tour of 1 bed 1 bath model

Virtual Tour

1 bed 1 bath model

Tour of lobby lounge

Virtual Tour

Lobby lounge

Vimeo Video

RXO Home